Mengenal lebih dekat akad dalam perbankan ataupun kehidupan sehari hari

Artikel ini sengaja di buat dalam bentuk tugas tambahan kuliah selain tersebut juga tentunya untuk menambah wawasan kita dalam mengetahui perbedaan ekonomi konvesional dan syariah.
Bahwasanya ekonomi syariah lebih untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, beda dengan ekonomi konvesional yang seperti kita ketahui mengambil keuntungan dengan cara apapun,  dalam ekonomi syariah cara tersebut di larang, banyak sekali perbedaan yg terdapat pada perekonomian tersebut.

Ngomong-ngomong soal akad, yang saya ketahaui akad dalam perbankan/dalam kehidupan ada 12 yang terdiri dari :

 1. Akad Mudharabah
 2. Akad Murabahah
 3. Akad Istishna’
 4. Akad Ijarah
 5. Akad Wadi’ah
 6. Akad Qardh
 7. Akad Sharf
 8. Akad Rahn
 9. Akad Musyarakah
 10. Akad Salam
 11. Akad Wakalah
 12. Dan Akad Hawalah

Dan bagaimana Penjelasan dari akad tersebut?

Nah untuk lebih detailnya mari kita simak satu persatu penjelasan dari semua akad yang di atas.

 • Akad Mudharabah
  Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. (wiki)

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan Bahwasanya kerja sama antara si A dan si B yang mana SI A mempersiapkan modalnya 100% yang kemudian di kelola oleh si B
Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar di bawah :

Contoh gambar ini ialah kerjasama antara bank dan nasabah yang mana bank adalah sebagai pemodal

 • Akad Murabahah
  perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.(wiki)

dari awal kata mudharabah dan murabahah berawal M tetapi memiliki arti yang beda yang mana murabahah Suatu bentuk jual beli, yakni nasabah meminta kepada bank untuk membelikan sesuatu (yang langka mungkin) lalu pihak bank menerimanya kemudian membelikanya dari pihak ke3.

untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah :

dari gambar di atas sudah jelas y…

 • Akad Istishna’
  akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashna’) dan penjualan (pembuat/shani’).

Nah hampir sama dengan murabahah yaitu sama akad jual beli dalam bentuk pemesanan, yang mana pesanan tersebut dapat ia kerjakan sendiri atau melalui pihak lain (istishna’ parallel).

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar di bawah :

sudah sangat jelas y pesanan telah ada baru di bayar oleh pemesan

 • Akad Ijarah
  Ijarah hampir sama dengan upah, atau transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa / upah dalam waktu tertentu ,tanpa adanya pemindah hak atas barang tersebut .

kalau dari segi bahasa Ijarah berasal dari kata al–ajru yang artinya adalah al-iwadh dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah :

dapat di simpulkan nasabah memberikan kepada bank atas apa yang telah di berikan oleh pihak bank, yang mana upah tersebut akan di gunakan dalam berbagai macam hal seperti infrastruktur

 • Akad Wadi’ah
  Titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

wadiah -> tempat penitipan (seperti di mal2 itu kan biasa ada tempat penitipan tapi beda y karna tidak memakai prinsip syariah)

Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah :

 • Akad Qardh
  akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah adn LKS (wiki)

kalau dari segi bahasa Qardh berasal dari kata: قرض (qaradha) yang sinonimnya: qatha’a artinya memotong, Kenapa memotong? ya karna orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.

Untuk lebih detailnya silahkan lihat gambar di bawah :

biasanya kad qaradh ini sering di gunakan oleh mandor yang di gunakan untuk pembiayaan proyek/usaha

 • Akad Sharf
  Perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau sharf (money changing) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.

Dari segi bahasa sharf artinya Al-Ziyadah (penambahan), Al-‘Adl (seimbang), penghindaran, pemalingan penukaran, atau membayar dengan penambahan.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah :

sudah jelas y bahwasanya saling tukar menukar uang biasanya di gunakan di perbankan akan tetapi tidak dapat di pungkiri banyak sudah para usaha yang membuka jasa money changing

 • Akad Rahn
  barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan. Atau Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat

rahn -> pegadain, sudah banyak y pegadain yang telah beredar di indonesia salah satunya pegadain syariah, yang mana sebagai barang jaminan yang kemudian di ambilnya lagi tanpa adanya imbalan.

untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah :

dari gambar di atas dapat di simpulkan bahwasanya pihak raahin menggadaikan sesuatu kemudian pihak murtahin memberikan sejumlah uang.

 • Akad Musyarakah
  akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non- kas.

nah dalam musyarakah ini sama dengan akad Akad Mudharabah yang membedakanya adalah kalau Akad Mudharabah 100% modal dari si A, kalau musyarakah sama-sama memberikan modal.

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar di bawah :

 • Akad Salam
  harta jual beli barang pesangon dengan pengiriman barang dilakukan di kemudian hari dan  pellunasanya di lakukan oleh pembeli pada saat akad/perjanjian di sepakati sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Dari segi bahasa salam berasal dari kata as  syalaf   yang artinya adalah pendahuluan.

Untuk lebih jelasnya lihat contoh dari akad salam di bawah :

Aldhie adalah  produsen  kecap di Sumatra utara  yang sudah sukses besar di dalam bisnisnya . ia bermaskud membeli kacang kedelai  untuk bahan baku produksi kecapanya . maka sebab itu pak aldhie berencana membeli kedelai tersebut  untuk mengantisipasi produksi pabrik kecapanya tersebut . maka dia mendatangi pak rinal selaku pejual  kedelai langgananya .dan pak aldhie berencana membeli kedelai sebanyak  5000 kg  kedelai dan harga perkilo gram kedelai adalah Rp 10.000 . tapi barang nya akan disepakati kapan penngirimanya  sebab  masih menunggu panen kedelai tersebut . oleh karenanya maka  uangnya di bayar kepada pak rinal terlebih dahulu sebesar kesepakatan   yang  telha disepakati dan juga kesepakatan tentang pengiriman barang dan lainya.

 • Akad Wakalah
  Wakalah -> perwakilan, Perwakilan adalah al-wakalah atau al-wikalah.  Menurut bahasa artinya al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman dan at-tawfidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Dapat di simpulan bahwasanya akad wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dalam hal-hal yang  dapat diwakilkan.

untuk lebih detailnya lihat gambar di bawah :

nasabah, investor dan menjadi wakil yakni bank. ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Dan yang terkahir yakni akad Hawalah

 • Akad Hawalah
  hawalah -> pemindahan hutang, Memidahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula.

Maksudnya ialah : antara si A,B, dan C yang mana si A mempunyai piutang pada si B, dan pada saat yang sama, si A mempunyai utang kepada si C sejumlah piutangnya pada si B. Ketika si C menagih utangnya pada si A, si A berkata, “ Aku alihkan pembayaran utangku kepada si B, karena aku mempunyai piutang padanya sebesar utangku padamu dan ambillah uang tersebut darinya”. Jika si C (penerima pengalihan) menerima cara seperti itu, si A (pengalih pembayaran utang) tidak lagi mempunyai utang pada si C.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah :

dari gambar sudah sangat jelas antar bank, suplier dan nasabah.

Dan itulah macam-macam akad baik dalam perbankan maupun dalam kehipuan sehari-hari tentunya jika kita sudah mengetahui alangkah lebih baiknya jika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Summary
Macam macam akad
Article Name
Macam macam akad
Description
Ekonomi syariah dan konvesional sangat berbeda, dalam ekonomi syariah terdapat berbagai macam akad yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, berbeda dengan konvesional, yang hanya mengandalkan keuntungan semata, salah satu akadanya ialah : Akad Mudharabah, Akad Murabahah, Akad Istishna', Akad Ijarah, Akad Wadi'ah, Akad Qardh, Akad Sharf
Author
Publisher Name
JambiPunya
Publisher Logo

292 Comments

 1. Muhammad Egi May 13, 2017
 2. yahfin May 13, 2017
 3. Adiputra Sinaga May 13, 2017
 4. ibnu H May 13, 2017
 5. ernährungsberaterin June 21, 2017
 6. new July 23, 2017
 7. jual kebun murah July 23, 2017
 8. gbwhatsapp 5.50 apk July 23, 2017
 9. freedom apk July 23, 2017
 10. link2sd July 23, 2017
 11. ac market apk July 24, 2017
 12. Donald Trump July 29, 2017
 13. pandora sale July 29, 2017
 14. pandora new bracelet July 29, 2017
 15. titty fuck July 30, 2017
 16. sony July 31, 2017
 17. Wave of Knowledge July 31, 2017
 18. domino 99 August 1, 2017
 19. Togel online August 1, 2017
 20. domino qq August 1, 2017
 21. roseville carpet cleaners August 2, 2017
 22. isolation mur exterieur August 2, 2017
 23. Togel online August 2, 2017
 24. link vao M88 August 3, 2017
 25. isoler des comble August 4, 2017
 26. hack August 4, 2017
 27. boobs August 5, 2017
 28. sieu mau goi cam August 6, 2017
 29. Tadalafil August 10, 2017
 30. comment isoler les combles August 11, 2017
 31. isolation des toitures August 11, 2017
 32. globaltechworld August 11, 2017
 33. m88 August 12, 2017
 34. hill climb mod August 12, 2017
 35. laine de verre pour toiture August 12, 2017
 36. gay teen boys August 14, 2017
 37. prix ouate cellulose August 15, 2017
 38. bisnis online August 16, 2017
 39. Baby Panda August 17, 2017
 40. casino Gratis August 18, 2017
 41. Kids Emergency Doctor August 19, 2017
 42. xxx August 22, 2017
 43. rx2go.com August 22, 2017
 44. movies download August 23, 2017
 45. titans vs chiefs August 24, 2017
 46. vitamin otak August 25, 2017
 47. IELTS in Karachi IELTS August 28, 2017
 48. sharebacklink August 30, 2017
 49. Arhan Outbound September 1, 2017
 50. sex September 2, 2017
 51. minecraft 1.12 September 4, 2017
 52. tempat outbound di bogor September 4, 2017
 53. Real Estate in Turkey September 6, 2017
 54. Watch Jav Online Free September 7, 2017
 55. movies online free September 9, 2017
 56. медсправки September 10, 2017
 57. pendik escort September 13, 2017
 58. Piper Fosdick September 14, 2017
 59. rx2go.com September 16, 2017
 60. air jordan canada September 18, 2017
 61. health September 19, 2017
 62. plastic turnover box September 19, 2017
 63. porn September 19, 2017
 64. payday loan September 21, 2017
 65. male enhancement September 22, 2017
 66. kue ultah doraemon September 23, 2017
 67. vasanta innopark apartemen 2 br September 23, 2017
 68. storify.com September 24, 2017
 69. 2k18 locker codes September 25, 2017
 70. Susie Curvin September 25, 2017
 71. https://goo.gl/YwU76x September 26, 2017
 72. M88 September 28, 2017
 73. How To Cure Anxiety Attacks October 1, 2017
 74. cars October 3, 2017
 75. storify.com October 3, 2017
 76. oB3tb. October 5, 2017
 77. psicologia October 7, 2017
 78. greek massage October 10, 2017
 79. Template:Porn-website-stub October 10, 2017
 80. gadai bpkb October 10, 2017
 81. автозапчасти October 12, 2017
 82. Melba October 15, 2017
 83. blogtrigger October 15, 2017
 84. anakom October 21, 2017
 85. thu cuc October 23, 2017
 86. whatsapp plus October 23, 2017
 87. A片 October 23, 2017
 88. website October 24, 2017
 89. whatsapp plus apple October 24, 2017
 90. custom writings October 25, 2017
 91. there October 25, 2017
 92. forskolin beneficios October 27, 2017
 93. ichineseflashcard October 27, 2017
 94. custom essay writing service October 29, 2017
 95. ribbon October 30, 2017
 96. new year tshirt November 1, 2017
 97. เอกชัย November 3, 2017
 98. car life November 3, 2017
 99. Streaming Jav Online Free November 4, 2017
 100. link2sd card apk download November 5, 2017
 101. 迪克 November 6, 2017
 102. 性,性感 November 6, 2017
 103. escort bayan yalova November 6, 2017
 104. online gambling November 7, 2017
 105. gouptosky November 7, 2017
 106. battle bay Cheats November 11, 2017
 107. tattoo November 12, 2017
 108. adidas nmd November 14, 2017
 109. hacker.com gemas November 16, 2017
 110. avg driver updater 2.3.0 key November 16, 2017
 111. is insanity cheats legit November 17, 2017
 112. getapk.co November 17, 2017
 113. comparateur assurance November 20, 2017
 114. corsairs telegram cheat November 21, 2017
 115. Escort in Delhi November 24, 2017
 116. montre pas cher November 24, 2017
 117. pes 2018 jogress v3 November 25, 2017
 118. scr888 December 2, 2017
 119. Pingback: Homepage December 3, 2017
 120. OTr6wFIczq December 3, 2017
 121. 12bet December 5, 2017
 122. Craft t-shirt December 5, 2017
 123. final fantasy xv generator December 9, 2017
 124. w88 December 11, 2017
 125. gas water heater installation December 14, 2017
 126. Dabbing Halloween t shirt December 14, 2017
 127. gamekilller.puzl.com December 15, 2017
 128. Hung December 15, 2017
 129. megaboxhd103.bravesites.com December 16, 2017
 130. dxtory 2.0.142 cracked December 18, 2017
 131. Masöz Bayan December 18, 2017
 132. Kozakr98 December 18, 2017
 133. muyrica.co December 18, 2017
 134. megabox ceo December 21, 2017
 135. Robby Traycheff December 23, 2017
 136. Off Road Lighting December 23, 2017
 137. Keenan Au December 23, 2017
 138. freedomapkallversion.Puzl.com December 24, 2017
 139. video sex December 25, 2017
 140. http://megabohd.ucoz.net December 26, 2017
 141. freedom apk alternative December 27, 2017
 142. Nonton Movie Bahasa Indonesia December 31, 2017
 143. Aviva Test Strips December 31, 2017
 144. megabox free parking January 2, 2018
 145. megabox January 4, 2018
 146. whatsapp plus January 19, 2018
 147. www.pbase.com January 19, 2018
 148. Danon Jewellery January 25, 2018
 149. Jamesdruse January 26, 2018
 150. Jayson January 28, 2018
 151. Domino qq January 28, 2018
 152. agen qq January 29, 2018
 153. angka keluar hongkong January 29, 2018
 154. Bayareawomenmag.Xyz February 2, 2018
 155. https://500Px.com/fudi1 February 2, 2018
 156. domino Qq February 2, 2018
 157. lucky patcher February 2, 2018
 158. gbwhatsapp February 3, 2018
 159. Armando Heberer February 4, 2018
 160. free music downloads February 5, 2018
 161. http://www.dead.net/ February 7, 2018
 162. neurocell components February 8, 2018
 163. Malcolm February 13, 2018
 164. bandar bola online February 16, 2018
 165. HomerMerce February 17, 2018
 166. HomerMerce February 17, 2018
 167. HomerMerce February 17, 2018
 168. HomerMerce February 18, 2018
 169. HomerMerce February 18, 2018
 170. HomerMerce February 18, 2018
 171. HomerMerce February 18, 2018
 172. HomerMerce February 18, 2018
 173. HomerMerce February 18, 2018
 174. HomerMerce February 18, 2018
 175. HomerMerce February 18, 2018
 176. HomerMerce February 18, 2018
 177. HomerMerce February 18, 2018
 178. HomerMerce February 18, 2018
 179. HomerMerce February 18, 2018
 180. HomerMerce February 19, 2018
 181. game killer bahubali February 19, 2018
 182. HomerMerce February 19, 2018
 183. HomerMerce February 19, 2018
 184. HomerMerce February 19, 2018
 185. HomerMerce February 19, 2018
 186. HomerMerce February 19, 2018
 187. HomerMerce February 19, 2018
 188. HomerMerce February 19, 2018
 189. บาคาร่า February 24, 2018
 190. neuropathy and hiv February 24, 2018
 191. Dickes haar mann February 27, 2018
 192. The Sims Freeplay hack March 11, 2018
 193. MORGAN March 27, 2018
 194. survey March 27, 2018
 195. mezo March 27, 2018
 196. cheap lumigan canada March 29, 2018
 197. corelle dinnerware set April 1, 2018
 198. Doaa Hosny April 5, 2018
 199. Amer Aly April 14, 2018
 200. Farrah April 14, 2018
 201. bang.vn April 15, 2018
 202. depforce review April 20, 2018
 203. gadai bpkb April 29, 2018
 204. Dwayne Rickford April 29, 2018
 205. Vince Nodine May 2, 2018
 206. Sigrid Berentz May 2, 2018
 207. Many Ledl May 2, 2018
 208. Michale Smietana May 2, 2018
 209. Rupert Grett May 2, 2018
 210. Ilona Kasimis May 2, 2018
 211. Jocelyn Lion May 2, 2018
 212. Santos Schmuff May 2, 2018
 213. Freeman Hatzenbihler May 2, 2018
 214. Corie Tarin May 2, 2018
 215. Darcie Ehlen May 2, 2018
 216. Rory Ehlert May 2, 2018
 217. Georges May 2, 2018
 218. Rank Tracker May 2, 2018
 219. Mabel Hutchcroft May 3, 2018
 220. Eloy Speck May 3, 2018
 221. kitchenitemsreview May 6, 2018
 222. kitchenitemsreview May 7, 2018
 223. Gayle Wicketts May 26, 2018
 224. Lona Schunk May 27, 2018
 225. asiri_stone May 27, 2018
 226. cynicalrose May 27, 2018
 227. miss_ksu May 30, 2018
 228. nadyasoft May 31, 2018
 229. melissa_sucre May 31, 2018
 230. AbMofttoff June 1, 2018
 231. AEtermbed June 2, 2018
 232. AEtermbed June 2, 2018
 233. becca_luna June 5, 2018
 234. AbRopevene June 5, 2018
 235. AbRopevene June 5, 2018
 236. miakinkdd June 5, 2018
 237. kittiserk June 7, 2018
 238. AbBibFaiva June 8, 2018
 239. Buy Modafinil June 22, 2018
 240. Buy Acyclovir Cream June 23, 2018

Leave a Reply